Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

.

.


Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Alusdokumendid, juhendid jm viited:
– määrus;
– kirjalikud juhendid;
– videojuhend;
– e-toetuse keskkond;
– sümboolika*

Programmi viiakse ellu kaks korda aastas kevadel ja sügisel toimuvate taotlusvoorude kaudu kahes meetmes:
– „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
– „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda:
– mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;
– sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest peab toetuse saaja teavitama avalikkust kas oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb projekti üritustel, koolitustel, erinevatel infomaterjalidel sh digitaalsetel, dokumentidel, trükistel, renoveeritud või korrastatud objektidel ja muudel juhtudel kasutada viidet “Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist” (samas tekstis korduval viitamisel sobib ka lühend KOP).

* KOP-i sümboolika kasutamine ei ole veel kohustuslik, ent mugav võimalus KOP-i toetuse kasutamisest visuaalselt teavitada.


Raplamaa hindamiskomisjoni koosseis:

Hendrik Ross – Mittetulundusühingu Keava Haridus- ja Kultuuriseltsi juhatuse liige
Herkki Olo – Kohila valla arendusnõunik
Kirsti Mau – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
Raul Aalde – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
Tavo Kikas – ROLi arendusjuht

Hindamismetoodikaga saad tutvuda siin.

Programmi üldine koordineerija, väljatöötaja ja järelevalve korraldamise eest vastutaja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning riikliku tasandi rakendaja on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Programmi rakendajateks maakondades on maakondlikud arendusorganisatsioonid – meie maakonnas Raplamaa Omavalitsuste Liit, mis on delegeerinud taotluste menetlemise RAEK-ile.