Toetusvõimalused

EAS toetusprogrammid ettevõtjale: 

Alustamine – Alustajaid toetades peame silmas eesmärke: rohkem alustavaid ettevõtjaid, ettevõtete suurem ellujäämismäär ja rohkem kiiresti kasvavaid ettevõtjaid.

Ettevõtte arendamine – Ettevõtte arendamise valdkond hõlmab mitmesuguseid otsetoetusi kui ka infoprogramme, millest osa seab selged piirangud ettevõtte tegevusalale ning osa on mõeldud väga laiale sihtgrupile.

Eksport – Ekspordi valdkonnas on EASi eesmärgiks Eesti ettevõtete suurem ekspordimaht, sh nii eksportivate ettevõtete arvu suurendamine kui ka ettevõtjate ekspordikäibe tõstmine.

Rahvusvahelistumine – Rahvusvahelistumise tegevuste sihtgrupiks on ettevõtted, kes on võimelised viima oma müügitegevust välismaale ja/või rakendama uusi tehnoloogilisi lahendusi või arendama uusi rahvusvahelisele turule mõeldud tooteid.

Innovatsioon ja tootearendus – Innovatsiooni valdkonnas elluviidavad tegevused täidavad eesmärki suurendada ettevõtete tootearendus- ja tehnoloogilist võimekust, ent ka teadus- ja arendusasutuste võimekust pakkuda kommertsialiseeritavaid lahendusi.

Turism – Turismivaldkonna toetuste eesmärgiks on suurendada Eesti kui reisisihi tuntust ning Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

___________________

Põllumajandus- ja maaelutoetuste info on PRIA kodulehel www.pria.ee

___________________

Elukestva õppe ja haridusvaldkonna alastetoetusprogrammide kohta leiate infot Sihtasutus Innove kodulehelt www.innove.ee.

___________________

Korterelamute rekonstrueerimistoetuse ja
ehitusekspertiisi toetuse kohta leiate infot KredEx-i kodulehelt 
www.kredex.ee.

___________________

Töötukassa võimalused ettevõtjatele ja koostööpartneritele leiad SIIT

___________________

Koolitustoetus tööandjatele. Täpsem teave SIIT

___________________

EL Struktuurifondide veebilehel on avanenud meetmete kohta otselink http://www.struktuurifondid.ee

___________________

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register on leitav: http://www.fin.ee/riigiabi