Atraktiivne Raplamaa ettevõtluskeskkond

Üldinfo

MEEDE: Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond (PEEK)
Projekti nimi: Atraktiivne Raplamaa ettevõtluskeskkond
Projekti periood: 01.01.2024- 30.08.2026
Maksumus: Projekti kogumaksumus 4 268 886,58 eurot, millest abikõlblik maksumus on 3 999 999,36 eurot.
Toetuse suurus 2 999 999,52 eurot ning omafinantseering 999 999,84 eurot.

Lühikirjeldus

Projektitegevuste käigus kasvatatakse Raplamaa ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet ja luuakse eeldused eriilmeliste tasuvate  kodulähedaste töökohtade olemasoluks kogu maakonna territooriumil läbi avaliku sektori, ettevõtjate ja koolide omavahelise koostöö. Projekti raames tõstetakse ettevõtjate konkurentsivõimet, toetatakse Rapla, Kohila, Märjamaa ja Järvakandi ettevõtluspiirkondade väljaarendamist, turundatakse ettevõtlusvõimalusi maakonnas, edendatakse noorte ettevõtlusteadlikkust koolides ning aidatakse tööturule vähemvõimekaid noori.

Kaugema eesmärgina panustab projekt sellesse, et tulevikus on Raplamaa ettevõtluskeskkond konkurentsivõimeline, olemasolevatele ettevõtetele atraktiivne, kindlustunnet sisendav ja arengut soosiv ning uutele investoritele positiivselt tuntud ja ligitõmbav. Selle tulemusena on maakonna eri piirkondades tagatud lai valik eriilmelisi tasuvaid töökohti kodu läheduses. Eri osapoolte omavaheline regulaarne
kommunikatsioon ja koostöö tagavad tegevuste kooskõlastatuse, efektiivsuse ja vastastikuse võimestamise.
Projekti tulemuseks on ettevõtjate omavaheline tihedam suhtlus ja koostöö läbi ettevõtjate ühenduste tegevuse. Seda võimaldab ühenduste aktiivne kaasamine projekti ühistegevustesse. Samuti tekib tihedam suhtlus ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste vahel läbi regulaarsete kohtumiste ja ühiste tegevuste – seda nii projekti ühistegevuste näol kui ka konkreetsete ettevõtluspiirkondade kitsaskohtade
likvideerimise käigus.
Projekti tulemuseks on osalevate ettevõtjate paranenud arenguvõimekus – teadmiste ja kogemuste lisandumine läbi õppereiside, messidel osalemise ja koolitusteseminaride ning suurem paindlikkus töökohtade kohandamisel füüsiliselt ja sotsiaalselt vähemvõimekate
töötajate tarvis.
Projekti tulemusena kasvab noorte (õpilaste) ettevõtlikkus ja huvi ettevõtluse vastu läbi koolituste ja ettevõtluskogemuse (õpilasfirmadele suunatud tegevused).
Projekti tulemusena tekib Raplamaa ettevõtluskeskkonna ja erinevate ettevõtluspiirkondade parem nähtavus läbi veebiturunduse ja teiste planeeritud turundustegevuste. Sellega kaasneb projekti kaasatud ettevõtlusalade visuaali paranemine.
Projekti tegevuste tulemusena paraneb erinevates maakonna piirkondades nelja ettevõtluspiirkonna ligipääs ja kaks ettevõtluspiirkonda saavad kvaliteetsema taristu. Lisaks luuakse eeldused Järvakandi klaasiklastri koostööplatvormi käivitumisele.

Taotlejad ja partnerid

Taotleja ja juhtpartner: SA RAEK

Partnerid:
Rapla Vallavalitsus
Kohila Vallavalitsus
Märjamaa Vallavalitsus
Kehtna Vallavalitsus
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool (TTK)
Stipend Investments OÜ
Agomer Rehvid OÜ
AmEst Haldus OÜ
Hilleberg Eesti OÜ
Leigoter Puit OÜ
Mustang Services OÜ
OÜ Expolio
OÜ Pinx Disain
OÜ Rapla Kodud
OÜ Rauaspets
Stipend Real Estate OÜ
AS TREV-2 Grupp
Westend invest OÜ

Tegevused

INVESTEERINGUD

  • Kohila ettevõtlusala – Kohila-Vilivere tee osaline rekonstrueerimine – juurdepääsu parandamine
  • Märjamaa Metsanurga ettevõtlusala – Tammi tee rekonstrueerimine
  • Rapla Haigru ettevõtlusala – Haigru ja Saviaugu tänavate rekonstrueerimine, vee- ja kanalisatsioonivõrgu väljaehitamine
  • Rebastemäe Äripark – Eraomandusse kuuluva ettevõtlusala infrastruktuuri parandamine
  • Järvakandi koostöö- ja demokeskus– Järvakandi Kultuurihalli ühe osa renoveerimine Klaasikeskuse seminari-ja demoruumiks, kultuurihalli ja klaasimuuseumi vahelise õueala rekonstrueerimine.

TOETAVAD TEGEVUSED

  • Raplamaa ettevõtlusalade tootearendus ja ühisturundus.
  • Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli juurde 2015 a. loodud Tööhõivekeskuse tegevuste elluviimine ja hariduslike erivajadustega õpilaste praktika- ning töökohtade leidmise toetamine.
  • Ettevõtlikkuse tõstmine ja õpilasfirmade arengule kaasa aitamine maakonna haridusasutustes.
  • Raplamaa tegutsevate ettevõtete teadlikkuse tõstmine ning väliseksperdi kaasamine ressursitõhususe ning digitaliseerimise suurendamiseks.
  • Ettevõtjate ühingute koostöö võimestamine.

KONTAKT

Janek Kadarik
projektijuht
janek@raek.ee

Reelika Vaabel
projektijuht (ettevõtlusalad ja turundus)
reelika@raek.ee

Anu Kaar
projektijuht (noorte ettevõtlikkus)
anu@raek.ee

Ülle Kiviste
projektijuht (Vana-Vigala TTK Tööhõivekeskus)
ulle.kiviste@vigalattk.ee