Raplamaa alustavate ettevõtjate mentorklubi kohtumine

25.05.2021 Raplamaa

25.-26.mail õppereis Ida- ja Lääne-Virumaale kohalike ettevõtetega tutvuma.
25.mail koolitus Avalik esinemine ja argumenteerimine

Koolitaja Margus Tarmo Pihlakas www.avarda.ee
Koolitaja Margus-Tarmo Pihlakas on rahvusvaheliselt tunnustatud koolitajate ressursikeskuse SALTO
liige. Erialased teadmised on Margus omandanud Helsingi Ülikoolis andragoogika erialal ja täiendanud
ennast paljudel juhtimise-, isiksusearengu- ja koolitamisega seotud seminaridel Eestis ja mujal  Euroopas. Haridusteaduste Magister, Tartu Ülikool.

Koolituse eesmärk:
Koolituse eesmärgiks on Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse mentorlusprogrammis osalevate
ettevõtjate esinemisoskuse, eneseväljendusoskuse ja argumenteerimis- ning veenmisvõime arendamine.

Oodatav tulemus:
 Arenenud eneseväljendus- ja veenmisoskused;
 oskus arvestada esinemisel sihtgrupi ja esinemiskoha eripäradega;
 parenenud argumenteerimisoskused;
 teadlikkus erinevatest kõne vormidest ning oskus neid vastavalt olukorrale rakendada.

Koolituse teemad:
 Esinemise olemus (avalik esinemine kui avalik suhtlemine, avaliku esinemise edutegurid);
 veenmise olemus (mõjustamispsühholoogia alused, tsentraalne ja perifeerne infotöötlus, veenmine
ideede konfliktis);
 sihtrühma analüüs (sihtrühma analüüs enne esinemist, sihtrühma analüüs esinemise ajal, debatis
osalemine, küsimustele vastamine);
 seisukohtade tõestamise võtted (argumenteerimine ja veenmise tsentraalne kanal, argumendi struktuur, tõestamise liigid, argumentidele vastamine);
 seisukohtade toetamise võtted (demagoogia ja veenmise perifeerne kanal, demagoogiavõtete liigid,
demagoogia ja eetika, demagoogiavõtetele vastamine);
 kõne vorm (veenva kõne stiil, veenva kõne ülesehitus, kõne alustamine ja lõpetamine, näitlike
abivahendite kasutamine, esinemise koha ettevalmistamine);
 esineja veenvus (eetos, esinemislaad, kehakeel, diktsioon).
 harjutuskõned

Kasutatavad õppemeetodid:
Koolitus on üles ehitatud parimale mitteformaalset õppimist arvestavale praktikale. Lühiloengud vahelduvad praktiliste harjutustega ja esitlustega.

Meetodid:
Interaktiivsed loengud, grupiarutelud, eneseanalüüs, rühmakaaslaste analüüs, video tagasiside

 

Lisainfo SIIT või tel 5648 8486 anu@raek.ee, Anu Kaar, mentorklubi projektijuht Raplamaal.