Ettevõtlik kool

Ettevõtlik kool?

„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine.

Milleks õpetada koolis ettevõtlikkust?

Tänases maailmas muutuvad kiiresti nii tehnoloogiad, geopoliitiline situatsioon kui globaalne majandusruum tervikuna. Seetõttu peame suutma õppijaid ette valmistada töökohtadeks, mida veel ei eksisteeri, kasutama tehnoloogiaid, mida pole veel leiutatud ning lahendama probleeme, mida me ei oska täna veel ettegi kujutada.

Selle saavutamiseks on õppeprotsess üles ehitatud nii, et:

  • Õpetaja on suunaja ja juhendaja, kes võimaldadab igal õpilasel osaleda talle sobivas rollis ja võtta vastutus oma õppimise eest.
  • Õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud reaalse eluga ning seda rakendatakse praktikas kaasates partnereid.
  • Teadmiste ja oskuste paremaks omandamiseks kasutatavad õpetajad aktiivõppemeetodeid ja teevad koostööd. Paraneb õppeainetevaheline lõimumine.
  • Õpilane osaleb enda õpitulemuste hindamises.
  • Ettevõtlik õpe ei ole õppeaine, vaid on aineülese pädevusena ning läbiva teemana rakendatav kõikides õppeainetes (RÕK 2010)

Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb õpimotivastioon, paraneb õpitulemus ja kujuneb ettevõtlik ehk Tahan-Suudan-Teen 🙂 eluhoiak.

Vaata filmi Tahan, Suudan, Teen 🙂 ehk mis on ettevõtlik haridus ja miks on seda vaja: http://www.youtube.com/watch?v=mpx6VZyY5M4

Rohkem infot www.evkool.ee

Tahan, Suudan, Teen 🙂
Can do, Will do 🙂

_________

Ettevõtlik kool

Ettevõtliku kooli programmiga liitumisest huvitatud koolidele on RAEK abiks koolituste läbimisel ja programmiga liitumisel, et tagada igakülgne maakondadeülene võrgustiku tugi.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel. Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega