Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor on avatud

01.09 avanes kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

  • meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
  • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal!

Taotluste esitamise tähtaeg on 03.10.2022 kell 16.30. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste keskkonnas.

Programmi infopäev toimub 9. septembril kell 15.00 Microsoft Teams keskkonnas.
Liitumine SIIT.

Kõik vajalik info on leitav: https://raek.ee/kodanikuuhendustele/kohaliku-omaalgatuse-programm/

Info ja küsimused kop@raek.ee