PATEE 2017-2019

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019 (PATEE) raames on koostatud „Rapla maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi aastateks 2017–2019“.

Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Tegevuste elluviija ja toetuse saaja on Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA ja partneriteks on Raplamaa Omavalitsuste Liit ning Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool.

Tugiprogrammi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond; Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA, Raplamaa Omavalitsuste Liit ning Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool.

Rapla Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks- tugiprogrammide elluviimine.
Rahastatud projektid:

Vana-Vigala Tööhõive- ja Järelõppekeskus. Projekti käigus jätkab tegevust Vana­Vigala Tehnika­ ja Teeninduskooli juurde loodud hariduslike erivajadustega (HEV) inimeste tööhõive­ ja järelõppekeskus, mis on võrgustiku südamikuks, kus
saavad kokku valdkonna koolitajad, õpilased ja tööandjad.
Projektijuht jälgib HEV noore võimeid ja arengut, nõustab ja suunab praktika kohtade leidmisel, samuti
abistab töökoha otsingutel. Tööandjatele korraldatakse seminare, õppereise ning nõustatakse neid HEV
noore palkamisel.
Projekti kogumaksumus on 40182.25 eurot, millest toetus 33753.09 eurot.

Tööstusalade tootearendus ja turundus.
Nii riiklike kui maakondlike strateegiliste eesmärkide täitmiseks on vajalik sihipärane ja pidev ettevõtlus­ ja tööstusalade(TA) tootearendus ja turundustegevus, nende omavaheline koostöö.
Projektitegevused suurendavad ettevõtlusaktiivsust, maakonda tuuakse uusi investeeringuid, laiendatakse olemasolevaid ettevõtteid, luuakse uusi töökohti. Raplamaa TA on vaja muuta konkurentsivõimeliseks ning väljapaistvaks. Tugiprogrammi lõpuks luuakse maakonda 6 arvestatavat
investeeringut.
Projekti kogumaksumus 51522.25 eurot, millest toetus 43278.69 eurot.

Tegutsevate ettevõtete juhtimisvõimekus ja kasv.
Tulenevalt vajadusest tõsta ettevõtete tulemuslikkust ja majandusnäitajaid, ka eksporti, viiakse projekti käigus läbi kolm tegutsevate ettevõtjate arenguprogrammi. Professionaalseid eksperte kaasates analüüsitakse ettevõtete olemasolevat seisu ning antakse ideid tulemuste parandamiseks. Parimate
praktikatega tutvumiseks korraldatakse ettevõtjatele kontakt­ ja õppereise. Kohalike ettevõtjate ühingute koostöö tõhustamiseks viiakse läbi ühiseid seminare ühingute juhtkondadele.
Projekti kogumaksumus 80022.25 eurot, millest toetus 67218.69 eurot.

Raplamaa noorte ettevõtlikkuse programm. EU51576
Raplamaa noorte ettevõtlikkuse programmi eesmärgiks on Raplamaa noorte ettevõtlikkuse edendamine läbi noortele ja õpetajatele pakutavate ettevõtlikkust toetavate tegevuste. Eesmärgi saavutamiseks keskendutakse tegevustele:
1) Raplamaa noorte ja õpetajate ettevõtlusalase teadlikkuse suurendamine, huvi tõstmine ning ettevõtlikkuse edendamine läbi teemakohaste tegevuste.
2) Raplamaa õpilasfirmade arenguprogramm, mille raames kasvab õpilasfirmade arv maakonnas.
Projekti kogumaksumus 50452.20 eurot, millest toetus 42379.84 eurot.

Turismi- ja elukeskkonnaturundus. EU51748
Raplamaa toidukultuuri edendamiseks osalevad maakonna toitlustusettevõtted ja toitlustust pakkuvad turismiettevõtted toidukultuuri arenguprogrammis, mis hõlmab mentorlust, koostööarendust, toimuvad seminarid, koolitused, õppereisid. Turismi- ​ja elukeskkonna tutvustamiseks korraldatakse turundus- ja sotsiaalmeedia koolitusi, koostatakse tr¨¹kiseid, tugevdatakse võrgustike koostööd, osaletakse turismimessil Tourest, Matka, Ava Lava Tallinn, kohalikel suursündmustel Rapla Melu, festival Särin jne.
Projekti kogumaksumus 86 705.17 eurot, millest toetus 72 832.34 eurot.

Lisainfo:
Reelika Vaabel
PATEE koordinaator
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
reelika@raek.ee
+372 5383 8430