PATEE 2015-2016

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2015-2016 (PATEE)

Meetme tegevus panustab meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ eesmärgi täitmisse: majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi

Tugiprogrammi raames toetatakse järgmisi alategevusi:

1. Raplamaa noorte ettevõtlikkuse programm

Inspiratsioonikoolitused kooli personalile, noortele ja lapsevanematele;
Õppereisi läbiviimine EVK parimate praktikate tutvustamiseks;
Ettevõtlikkuse edulugude kogumine ja levitamine;
Õpilasfirmade metoodika tutvustamine, olukorra kaardistamine ja juhendajate leidmine;
Õpilasfirmade juhendajate koolitamine ja mentorvõrgustiku loomine;
Õpilasfirmade nõustamine ja õpilasfirmade laada korraldamine;
Programmiga liitunud koolide nõustamine ja mentortegevused.
Sihtgrupp: Põhikoolide ja gümnaasiumide õpilased; põhikoolide ja gümnaasiumide majandusõpetajad, personal ja lapsevanemad.
Oodatav tulemus: Ettevõtliku kooli tegevused käivitunud ja õpilasfirmad tegutsevad 5 maakonna õppeasutuses.

2. Tööstusalade tootearendus ja ühisturundus:

tööstusalade (TA) nõustamisvajaduse tuvastamine ja nõustamine;
TA-de ühise turunduskava koostamine;
TA välja-arendamise potentsiaali hindamine valdades, kus selle suunaline süsteemne tegevus on seni tagasihoidlik;
õppereis teise maakonda, et tutvuda tööstusala(de) edulugudega ja seminari korraldamine TA võtmeisikutele (omanikud, juhid);
maakonna TA omanike vahelise koostöö initsieerimine (sh õppereisi ja seminari läbiviimine, teineteisega arvestamise ja ühistegevuste kavandamine).
Sihtgrupp: Tööstusalade võtmeisikud (omanikud ja juhid); laienemissoovidega ettevõtjad ja
investorid, kes otsivad ettevõttele uut asukohta.
Oodatav tulemus: Maakonda tehtud 2 uut ettevõtlusinvesteeringut ja loodud 50 töökohta.

3. Tegutsevate ettevõtete juhtimisvõimekus ja kasv:

arenguprogrammi läbiviimine tegutsevatele ettevõtjatele (sh eelnevalt välja selgitatud teemadel seminaride läbiviimine ja nõustamine);
ettevõtjate ühingute juhtkondade koostöö- ja võrgustike alase koolituse korraldamine;
õppereiside korraldamine teiste piirkondade ettevõtjate ühingute juurde (juhtimisvõimekuse ja tootearenduse parandamiseks);
ekspertide kaasamine ettevõtjate ekspordivõimekuse tõstmiseks.
Sihtgrupp: Maakonna ettevõtjate ühingud; maakonna ettevõtjad (eelistatult üle 3 aasta tegutsenud 3 või enam töötajaga ettevõtted).
Oodatav tulemus: Programmis osalevate ettevõtjate käive ja töötajate arv on kasvanud kiiremini
kui maakonnas keskmiselt.

4. Vähemvõimekate õppe- ja tööhõivekeskus Vana-Vigalas;

uuringu koostamine, mille tulemusel valmib andmebaas maakonnaettevõtjate valmisolekust ja soovist erivajadusega õpilasi ja tööealisi inimesi kaasata ettevõttesse tööjõuna;
koolituse ja õppereisi korraldamine ettevõtjatele, kel on valmisolek sihtgrupiks olevaid vähemvõimekaid inimesi kaasata ettevõttesse tööjõuna.
Sihtgrupp: Vähemvõimekad õpilased; ettevõtjad, kes soovivad oma ettevõttesse tööjõuna kaasata vähemvõimekaid inimesi.
Oodatav tulemus: Erivajadustega noortel on tänu andmebaasile parem juurdepääs töökohtadele. Andmebaasis olevad tööandjad (vähemalt 30 ettevõtet) on altimad palkama erivajadustega noori.

5. Turismi- ja elukeskkonnaturundus.

maakonna esindamine messidel Martin Markkinat 2015, Matka 2016 ja Tourest 2016;
maakonda tutvustavate infomaterjalide koostamine;
maakonnaportaali uuendamine;
seminaride läbiviimine ühisturunduse võrgustiku liikmetele, kelledeks on valdade, omavalitsuste liidu ja maavalitsuse avalike suhete eest vastutavad spetsialistid, kohaliku ajakirjanduse esindajad (ajalehed, raadio);
elukeskkonda tutvustava saadete/artiklite sarja välja andmine koos kohaliku meediapartneriga.
Sihtgrupp: Potentsiaalsed välisturistid Soomest; potentsiaalsed siseturistid
Oodatav tulemus: Vähemalt 15 turismiettevõtja käive on tõusnud.

Toetuse summa 89 182,80 eurot (projekti maht 106 170 eurot, omaosalus 16 987,20 eurot).


Tegevuste elluviija ja toetuse saaja on Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA ja partneriteks on Raplamaa Omavalitsuste Liit ning Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool.

Tugiprogrammi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond; Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA, Raplamaa Omavalitsuste Liit ning Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool.

Lisainfo:
Reelika Vaabel
PATEE koordinaator
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
reelika@raek.ee
+372 5383 8430